Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Габрово се състои от 15 члена и е в следния състав, съгласно Заповед № 214 от 09.02.2016 г. на Кмета на Община Габрово:

Ръководител: инж. Климент Кунев - Заместник-кмет на Община Габрово

Зам.-председател: Даниела Василева - Директор на дирекция "Образование и социални дейности"

Секретар: Габриела Умникова - Секретар на МКБППМН

Членове:

 1. Звезделина Пенчева - Главен експерт в дирекция "Образование и социални дейности";
 2. Стефка Денева - Старши експерт в дирекция "Образование и социални дейности";
 3. Теодора Илиева - Младежки медиатор в дирекция "Образование и социални дейности";
 4. Радостина Кожухарова - Началник на отдел "Правен";
 5. Ирена Митева - Главен юрисконсулт в отдел "Правен";
 6. Кристина Папазова - Главен юрисконсулт в отдел "Правен";
 7. Светла Андреева - Иванова - Ръководител на "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства";
 8. Павлина Марева - Началник на отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане" - Габрово;
 9. Стефана Брънекова - Председател на "Дружество за защита правата на децата";
 10. Евалдина Ковачева - Педагогически съветник;
 11. Димитър Христов - Инспектор педагогическа стая към Районно управление - Габрово;
 12. Ивелин Екимов - Инспектор педагогическа стая към Районно управление - Габрово.

 

 

Дейност Списък на обществените възпитатели