„Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ – Габрово“ (текущ)

„Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“ (приключил)

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Първи юни“ – Габрово“ (приключил)

„Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в ДГ „Дъга“ – база 2, с. Яворец“ (приключил)

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ „Младост“ – първи етап (приключил)

„Изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“ (приключил)

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ (приключил)

„Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“ (приключил)

„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ (приключил)

„Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“ (приключил)

„Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника“ - база 2, гр. Габрово“ (приключил)

„Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в oбщина Габрово” (приключил)

„Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” (приключил)

„Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово” (приключил)