Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО Заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Регистрация на сдружението

Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС,  Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

 Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение № 1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  2. Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец – приложение № 2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
  3. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственос
  4. Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение № 3
  5. Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение № 4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.
  6. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Заявлението се подава в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/,  всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

За регистрацията не се събират такси.

Образец на Заявлението както и другите необходими документи за регистриране  сдружение на собствениците можете да получите и на място – в Центъра за информация и услуги на гражданите от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

След вписване в публичния регистъра, Община Габрово издава Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителния съвет (Управителя) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. Таксата за вписване е 10,00 лв. съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.