Магазин: Oбщина Габрово, с. Кметовци

Площ: 92,00 кв.м.;

Строителна система: полумасивна.

Ток: Да; Вода: Да; Комуникации: Не; Охрана: Не

 Обектът се състои от търговска зала, две складови помещения, с обща полезна площ 92,00 кв.м. Магазинът е с под – замазка, стените и таванът в лошо състояние, варосани. Прозорци с дървена дограма. Предназначението е за магазин за хранителни и дребни промишлени стоки.

Начална тръжна цена, съгласно т.1.2.1, зона села до 50 жители с постоянен адрес, от Тарифа Приложение 1 към НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в размер на 26,68 лв., без включен ДДС.