Магазин: Община Габрово, с. Костенковци

Площ: 60,00 кв.м.;

Строителна система: монолитна.

Ток: Да; Вода: Да; Комуникации: Не; Охрана: Не

Обектът се състои от търговска зала, две складови помещения и санитарен възел, с обща полезна площ 60,00 кв.м. Магазинът е с под – мраморни плочи, а стените и таванът са латексово боядисани. Предназначението е за магазин за хранителни и дребни промишлени стоки.

Начална тръжна цена, съгласно т.1.2.1, зона села до 50 жители с постоянен адрес, от Тарифа Приложение 1 към НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в размер на 17,40 лв., без включен ДДС.

 

СНИМКИ