На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, със Заповед №387/08.03.2022 г. на кмета на община Габрово се нарежда:

1. Да се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Габрово в периода от 14.03.2022 г. до 31.06.2022 г.

2. Преброяването  се възлага на служителите на Общински инспекторат както следва – гл. инспектор Калин Кинов, гл. инспектор Тихомир Трифонов, ст. инспектор Светла Кожухарова, ст. инспектор Стефан Буров, ст. инспектор Ценка Пеева и ст. инспектор Младен Минков. Същите да се обявят на интернет страницата  на Община Габрово.

3. Кметове и кметски наместници да оказват необходимото съдействие при осъществяване на преброяването в съответните населени места.

4. Преброяването да се извърши по методика, посочена в Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, като за критерий се използва броя на улиците.

5. При преброяването да се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик и се отчитат приблизителна възраст, пол, здравословно състояние и наличие или липса на видима маркировка за извършена кастрация.

6. След приключване на преброяването да се състави общ протокол  за безстопанствените кучета на територията на общината в срок от 20 работни дни, който да бъде предоставен на ОДБХ Габрово до 31.03.2023 г.

7. Пламен Станчев–ръководител Общински инспекторат да организира и контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на Мария Йозова – заместник - кмет на община Габрово.