Община Габрово на основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, и т.3.9 от ЗАПОВЕД № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ (ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ) за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщава, че в бр. 61 ДВ Областен управител на област Габрово е публикувал следната ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-160 от 12 юли 2021 г.:

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за територии в област Габрово, както следва:

Землище Драгановци, община Габрово, ЕКАТТЕ 23159 - Кадастрални райони – 480, 481, 482, 483, 484 и 485; Землище Донино, община Габрово, ЕКАТТЕ 22959 - Кадастрални райони - 440, 441, 442, 443,444 и 445; Землище Поповци, община Габрово, ЕКАТТЕ 57675 - Кадастрални райони - 440, 441, 442, 443, 445 и 446; Землище Гръблевци, община Габрово, ЕКАТТЕ 17991 - Кадастрални райони - 421 и 422; Землище Габрово, община Габрово, ЕКАТТЕ 14218 - Кадастрални райони - 417, 433 и 453.

Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния управител на област Габрово пред районния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник".