Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социалните услуги – делегирани от държавата дейности: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ иЦентър за обществена подкрепа“  – гр. Габрово

Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги:

 

  • Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ и „Център за обществена подкрепа“, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

 

  • Капацитет на социалните услуги

Съгласно заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалните услуги функционират при следните капацитети:

- „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ - капацитет 5 места;

- Звено „Майка и бебе“ - капацитет 6 места /двойки майка - дете/;

- „Център за обществена подкрепа“ - капацитет 50 места.

 

  • Местоположение на социалните услуги

Доставчикът ще организира предоставянето на социалните услуги:

- „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ в помещение – частна общинска собственост, в гр. Габрово, ул. „Чардафон” № 12, ет.9, ап. 24

- Звено „Майка и бебе“ -  помещенията, обхващат втори етаж от източната част  на сграда,  находяща се в гр. Габрово, ул. „Ивайло” № 13

-„Център за обществена подкрепа“ – втори етаж от южната част на сграда общинска собственост, находяща се в гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13

 

  • Срок на предоставяне на социалните услуги

Доставчикът на социалните услуги следва да организира дейността на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ и „Център за обществена подкрепа“ за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

 

  • Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите могат да получат всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в „Център за административно обслужване” в сградата на Община

Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от интернет страницата на Община Габрово - www.gabrovo.bg

 

Краен срок и място на подаване на документите:

До 16:30 часа на 12.07.2021 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на социалните услуги:  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, Звено „Майка и бебе“ и „Център за обществена подкрепа“.     

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена: на интернет страницата на Община Габрово: www.gabrovo.bg – меню „Актуално“, подменю „Обяви“; в Дирекция „Образование и социални дейности“ в сградата на Община Габрово: гр. Габрово , пл. “Възраждане” № 3; тел: 066/818 442/399.  

Декларация

Договор за възлагане на социалните услуги

Заповед

Заявление

Матрица за оценка №1

Матрица за оценка №2

Методика

Опис обзавеждане ЗМБ

Опис обзавеждане ЦНСТ 

Опис обзавеждане ЦОП