Община Габрово, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към тях за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища: с. Гръблевци - ЕКАТТЕ:17991, с. Поповци - ЕКАТТЕ: 57675, с. Драгановци – ЕКАТТЕ:23159, с. Донино – ЕКАТТЕ: 22959 и гр. Габрово - EKATTE:17218, на територията на община Габрово, които са изложени в общината.

На основание чл. 28б, ал.4 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.