МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“ – Габрово, обявява свободно работно място за длъжност Счетоводител.

Основна цел на длъжността:

 • приема, съхранява и предава парични средства и води касова книга;
 • подготвя ведомост за трудовите възнаграждения и платежните документи и осчетоводява първичните счетоводни документи;
 • участва в инвентаризации на МОЛ;
 • контролира правилното оформяне на отчетните документи на МОЛ; 
 • предава и получава оформени документи в обслужващите финансови институции, изготвя удостоверения и служебни бележки по изплатени възнаграждения, изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

Области на дейност:

 • организация и изпълнение на счетоводната отчетност  на музея;
 • контрол върху приходите и разходването на финансови средства.

Изисквания към кандидатите:

 • минимална образователно-квалификационна степен: средно или висше икономическо образование;
 • да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава V и VI, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс;
 • отговорност, организираност, умения за работа в екип;
 • компютърна грамотност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление – свободен текст;
 • автобиография;
 • копие на документ за придобито образование;
 • копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж;
 • копия на документи, удостоверяващи квалификация (при наличие на такава).

Ние предлагаме:

 • основно стартово месечно трудово възнаграждение – 750,00 лв; За ТРЗ – допълнително възнаграждение от 150 лв.
 • платен годишен отпуск - 25 дни;
 • работа в амбициозен екип;
 • периодични медицински прегледи, организирани от работодателя;
 • работно облекло.

Място за подаване на документите:

Документите се приемат от 07.12.2020 г. до 07.01.2021 г. и на място в Музей „ Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се проведе на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто на посочената от тях електронна поща.

По време на интервюто кандидатите ще бъдат оценявани по следните компетентности:

 • академична компетентност (първоначална професионална подготовка; учене през целия живот);
 • професионална компетентност (опит в работа с контрагенти и фискални устройства);
 • комуникативна компетентност и умения за работа в екип;
 • административна компетентност.

Лице за контакт: Марияна Стоянова – 0879 987 118

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.