На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщаваме за влязла в сила Заповед № 2113/15.11.2017г. за одобрен ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план - план за застрояване) за ЧИ (частично изменение) на ЗРП (Застроителен и регулационен план) и РУП (Работен устройствен план) за част от кв.11 по плана на гр.Габрово-50 част (ул. "Слави Ангелов"). 

документи