ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 2714/20.12. 2017г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 901 от 11.12.2017г., искане вх. № АУ-02-11-49/08.12. 2017г. от Христо Дончев Христов е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на  застроителния и регулационен план за /ЧИ на ЗРП/  на част от кв. 28 по плана на с. Здравковец, Община Габрово, както следва:

- Част от дворищно-регулационната линия на УПИ IIІ-220 с УПИ І-215 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 220 и ПИ без планоснимачен номер;

- УПИ VII-222 се преотрежда за ПИ 220 и става УПИ VII-220, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ IIІ-220, УПИ VІІ-222 и съседни УПИ от кв. 38 по плана на с. Здравковец.

-  Обхват на плана –  УПИ IIІ-220, УПИ VІІ-222 и съседни УПИ от кв. 38 по плана на с. Здравковец.

            - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 2, т. 4 и § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящата заповед да се разгласи с обявление.

            Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.