Община Габрово съобщава, че със заповед № 2407 от 08.12.2017г. на Заместник-кмет на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП за част от кв. 6 по плана на гр. Габрово, 49 част. 

заповед и скица