Община Габрово съобщава, че със заповед № 2408 от 08.12.2017г. на Кмет на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР на уличната регулация на улица с осови точки 93-92-102-101 по плана на гр. Габрово, кв. Радичевец, 44 част.

Заповед и скица