Община Габрово съобщава, че със заповед № 2117 от 15.11.2017г. на Заместник-кмет на Община Габрово е одобрен ПУП-ПР за част от кв. 247 по плана на гр. Габрово, ІІІ етап, ІІ част.