ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 2490/12.12. 2017г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 875 от 28.11.2017г., искане вх. № АУ-02-11-44/24.11. 2017г. от Иванка Лалева Колева и Гена Лалева Петровa е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на  застроителния и регулационен план за /ЧИ на ЗРП/  на част от кв. 28 по плана на с. Музга, Община Габрово, както следва:

- Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 109-112-113-114 пред лицето на УПИ ІІ-154,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 154.

- Част от вътрешната дворищно-регулационна линия на УПИ ІІ-154 с УПИ І-153 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 154 и ПИ 153, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ ІІ-154, и съседни УПИ от кв. 28 по плана на с. Музга.

- ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и § 8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящата заповед да се разгласи с обявление. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.