На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка:

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване ул. Емануил Манолов, ул. Чардафон и прилежащи пространства -  ЦГЧ Габрово“.

2. Отваряне на улица без осови точки с цел осигуряване на автомобилен достъп до съществуващи гаражи в УПИ V от  кв.269 по плана на гр. Габрово III етап.

3. Отваряне на улица с осови точки 397-396-387  между кв. 38 и 34 по плана на гр. Габрово - 76ч.

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв.по ПРЗ

и КК на Габрово

Площ

кв.м.

Обезщетение

лв.

1. н-ци на Рачо Станчев Махмудиев

 Донка Рачева Димитрова -1/3 ид.ч.

 Стефан Иванов Цанев -1/6 ид.ч.

Мария Иванова Димитрова -1/6 ид.ч.

 Пенка Димитрова Грънчарова - 1/6 ид.ч.

 Николай Димитров Кавалов - 1/6 ид.ч.  

Част от ПИ 350, кв. 155

с идентификатор

№14218.505.496

 

сграда

176 700

58 900

29 450

29 450

29 450

29 450

  

 2. Веселина Мирославова Цанкова    

  

Част от ПИ  261, кв. 269

с идентификатор

№ 14218.525.146

19,50

 

2 660

 3.  Димо Савов Димов

      в качеството си на ЕТ“САВОВ-ДИМО-

     ДИМОВ“

ПИ 6 482 кв. 38 и кв.34

с идентификатор

№ 14218.517.514

130

3 080