МЗ ОХ-1132/01.11.2017г.

Вакантни длъжности

ЗА  ВФ 38040 – София -1бр. - Старши помощник-началник на сектор „Планиране и експлоатация на инженерно-технически системи”  

ЗА  ВФ 26340 – София -1бр. – Администратор в секция „Техническа и софтуерна защита” в сектор „Криптографска и софтуерна защита”

ЗА  ВФ 38410 – София -1бр. – Началник на секция „Санитарно-техническо и механично оборудване

ЗА  ВФ 28870 – Пловдив -1бр. Началник на „Ремонтно-възстановителна секция”.

Документи се приемат  до 22.11.2017 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от Закона за отбраната на въоръжените сили на Р. България (Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна (кадрова) служба; да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред).

Забележка: За длъжността може да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл. 19, т. 6 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание – 3 години), докато са били на военна служба.

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

Справка     www.comd.bg