Одобрен е ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАСТРОИТЕЛНИЯ И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН  на част от кв. 15 по плана на с. Орловци, Община Габрово.

Заповед № 2073/10.11.2017 г. и скица  може да видите тук и тук.