Община Габрово, на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ,

ОБЯВЯВА 

                        Заповед № 2047 от 06.11.2017г. на Заместник - кмета на Община Габрово

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Заповед № 602/11.04.2017г. на  Кмета на Община Габрово,  предложение за изменението в обхват до един квартал, становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 657 от 25.08.2017 г. и искане вх. № АУ-02-11-28/25.08.2017 г. от Маргарита Христова Паргова, Христо Кирилов Паргов,

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план  за ЧИ на ЗРП  на част от кв. 4 по плана на с. Златевци - Милковци, община  Габрово, както следва:

- Част от улично-регулационната линия на ул. с О.Т. 13-13а пред лицето на  УПИ І-198,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ № 198.

- Дворищно-регулационната линия на УПИ І-198 с УПИ ІІ-197 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 197 и ПИ № 198.

- Обхват на плана – УПИ І-198, УПИ ІІ-197  от кв. 4 по плана на с. Златевци - Милковци и съседните УПИ:

-  ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1  от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.