Със Заповед № 2052/06.11. 2017г. на Заместник-кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.2 и 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 796 от 27.10.2017г., искане вх. № АУ-02-11-38/25.10. 2017г. от Беню Гичев Бенев, Ненко Гичев Бенев и Рада Пеева Гичева, е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ за частично изменение на  застроителния и регулационен план за /ЧИ на ЗРП/  на част от кв. 4 по плана на с. Музга, Община Габрово, както следва:

  • Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 7-8 пред лицето на  УПИ І-4,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 4;
  • Част от вътрешната регулационна линия /към дъното на имота/ на УПИ І-4 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 4 и ПИ без пл. номер / дере /;
  • Образува се нов УПИ-ХVIII-озеленяване, ограничен от край регулация и УПИ I-4;

Част от дворищно-регулационната линия между УПИ II-4 и УПИ III-5 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 4 и ПИ 5, при спазване на следните условия:

  • Обхват на плана –  УПИ І-4, УПИ II-4 и съседни УПИ  от кв. 4 по плана на с. Музга.
  • ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящата заповед да се разгласи с обявление. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.