Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава:

По искане вх.№АУ-02-11-37 от 25.10.2017г. от Р. Станчев Димов, собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-292 от кв.41 по плана на с. Драгановци, община Габрово, със заповед №12048 от 06.11.2017г. на заместник-кмет на Община Габрово е разрешено изработването по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като  регулационните линии на УПИ І-292 с УПИ ІІ-190 и с край на регулацията се поставят в съответствие с имотните граници на поземлен имот /ПИ/ 292.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и в кметството с. Драгановци, община Габрово.