О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА СЕРЖАНТИ, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

(МЗ ОХ-1111/25.10.2017г.)

ЗА  ВФ 28860 – Горна Малина -1бр. вакантна длъжност:

„Главен сержант”

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 16.11.2017 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от Закона за отбраната на въоръжените сили на Р. България (Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна (кадрова) служба;  да не са освобождавани  от военна служба по дисциплинарен ред.), да притежават военно звание – майор.

Забележка: За длъжността може да кандидатстват и лица, които притежават военно звание по резерва, с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността и са изпълнили изискванията на чл. 19, т. 6 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание – 3 години), докато са били на военна служба.

       

Тел. 066/805531;  066/800257        

 справка     www.comd.bg