На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и със заповед № 2007 от 31.10.2017 г. на кмета на община Габрово, е наредено:

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността: „Център за социална рехабилитация и интеграция“  на територията на община Габрово за срок от 2 (две) години с капацитет 40 места.

Пълният текст на заповед № 2007 от 31.10.2017г. на кмета на община Габрово може да видите тук.

Документацията за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ може да изтеглите тук.