Със Заповед № 1845/06.10.2017 г. на Заместник-кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т.3 от ПР на  ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на община Габрово, изразено върху скица № 725/26.09.2017 г., искане вх. № АУ-02-11-24/06.07.2017 г. от Радка Иванова Стефанова, Стефан Андреев Стефанов, Велимира Пенчева Стефанова, Андриана Пенчева Стефанова, Румяна Пенчева Александрова, е разрешено изработване на подробен устройствен план - план  за регулация  за ЧИ на ЗРП на част от кв. 6 по плана на с. Донино, Община Габрово, както следва:

  • Дворищно-регулационната линия на УПИ ІІІ-4 с УПИ ІV-5 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 4 и ПИ № 5;
  • Обхват на плана –  УПИ ІІІ-4 и съседен УПИ ІV-5  по плана на с. Донино;
  • ПУП-ПР да се изработи на основание  § 8 ал. 2,  т.3 от ПР на ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление. Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.