Община Габрово, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава:

Със заповед №1945 от 20.11.2017г. на Заместник-кмет на Община Габрово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ 1945 от кв.15 по плана на с. Яворец, общ. Габрово, собственост на Пена Георгиева Петрова.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

Заповедта можете да видите тук.