ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 1844/06.10. 2017г. на Заместник кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 701 от 14.09.2017г., искане вх. № АУ-02-11-32/13.09. 2017г. от Рада Георгиева Маркова, Николай Мирев Марков и Георги Мирев Марков е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 36 по плана на с. Кози рог, Община Габрово, както следва:

  1. Улично-регулационната линия на улица с ОТ 135а-138 пред лицето на УПИ

VII-146  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 146;

  1. Улично-регулационната линия на улица с ОТ 140а-138а -138 пред лицето

на УПИ VI-144 частично се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 144;

3. Част от югозападната регулационна линия на УПИ VII-146 с УПИ VI-144 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 146 и ПИ 144, при спазване на следните условия:

Обхват на плана – УПИ VII-146 и съседните УПИ от кв. 36 по плана на с. Кози рог.

            ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.