Община Габрово, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава:

Със заповед №1871 от 06.10.2017г. на Заместник-кмет на Община Габрово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ 016022 в землището на с. Борики, общ. Габрово, собственост на Румяна Георгиева Джартова.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

Заповедта може да бъде изтеглена от тук