Със Заповед № 1809/29.09. 2017г. на Заместник кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 682 от 07.09.2017г., искане вх. № АУ-02-11-30/05.09. 2017г. от Мота Косева Гатева, Станислав Гатев Стоянов и Иво Гатев Стоянов е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 14 по плана на с. Гъбене, Община Габрово, както следва:

-  Част от улично-регулационната линия на ул. с ОТ 24-25-28 пред лицето на УПИ ХІІ-42,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 42.

            - Улично-регулационната линия на ул. с ОТ 24-25 пред лицето на УПИ ХІ-42,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 42.

- Част от северната регулационна линия на УПИ ХІІ-42 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 42 и ПИ 41;

- Дворищно-регулационните линии към дъното на УПИ ХІ-42 и УПИ ХІІ-42 се поставят в съответствие с имотната граница на ПИ 42 и съществуващо дере;

- Площта от ПИ 34, отпадаща от УПИ ХІІ-42 се приобщава към УПИ Х-озеленяване и Тр. П.;

- Площта от ПИ 36б, отпадаща от УПИ ХІ-42 се приобщава към УПИ ХІV-36;

- Южната дворищно-регулационна линия на УПИ ХІ-42 с УПИ Х-озеленяване и Тр. П. се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 42, при спазване на следните условия:

-  Обхват на плана –  УПИ ХІ-42, УПИ ХІІ-42 и съседни УПИ от кв. 14 по плана на с. Гъбене.

            - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.