Одобряване на ПУП-ПП за обект "Газоснабдяване на Община Габрово", подобект "Отклонение от ГРМ извън границите на урбанизираната територия за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово" и Специализирана план-схема  за газоразпределителна мрежа на с. Яворец, община Габрово.

Документите можете да изтеглите от тук и тук