ОБЯВЛЕНИЕ 

на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Днес  25.09.2017 г. Община Габрово, обявява, че със Заповед № 1667/12.09.2017 г. на Кмета на община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с § 8, ал. 2, т.3 от ПР на  ЗУТ и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на община Габрово, изразено върху скица № 666/30.08.2017 г., искане вх. № АУ-02-11-20/21.06.2017 г. от Илия Иванов Илиев, е разрешено изработване на подробен устройствен план - план  за регулация  за ЧИ на ЗРП на част от кв. 15 по плана на с. Орловци, община Габрово, както следва:

-  Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-107 се отрежда за поземлен имот  /ПИ/ 107а и става: УПИ І-107а, за жилищно строителство.                                     

 - Южната регулационната линия на УПИ І-107а се измества по имотната граница между ПИ № 107 и ПИ № 107а.

 - Регулационната линия на УПИ ІІ-107 с УПИ ІІІ-112  се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 107 и ПИ № 112.

 -  Регулационната линия на УПИ ІІ-107 с ПИ №108   се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 107 и ПИ № 108.

 - Част от ПИ № 108, северно от улица с о.т. 50а-51-52, се отрежда за площад и  образува нов УПИ - за площад.

 - Обхват на плана –  УПИ ІІ-107 и съседни УПИ І-107а,  УПИ ІІІ-112, ПИ №108, УПИ за площад по плана на с. Орловци.

 -  ПУП-ПР да се изработи на основание  чл. 134, ал. 1, т.1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, § 8 ал. 2,  т.3 от ПР на ЗУТ. На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.