На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с прилагане на предвидената улична регулация в обхвата между:

1. о.т. 44-101-43 по плана на с. Велковци, Община Габрово.

2. о.т. 23-13-11 на с. Кози рог, Община Габрово.

        3. Изграждане на обект: „ Мост над р. Паничарка“ при км 4 +375 на път III-5006

           „ Габрово – Узана“.

Име, презиме и фамилия на

собствениците

ПИ-№ кв.по ПРЗ

и КК на Габрово

Площ

кв.м.

Обезщетение

лв.

    1.н-ци на Иван Минчев Христов

 Христо Иванов Минчев

     2. н-ци на Руси Стойнов Русев

       Велика Русева Тодорова - ½  ид ч.

 Наньо Петков Нанев - ½  ид ч.

    3.

        Добромир Ганчев Пройнов

        Надежда Филипова Керякова

        Иван Филипов Пройнов  

 

    

 

Част от ПИ 240, кв. 37

с. Велковци

Част от ПИ 26, кв. 7

с. Кози рог

 

Част от ПИ 14218.525.146

гр. Габрово

3

 

140

 

 

115

 

17

2 356

1 178

               1 178

2 335

779

778

778