О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

          1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-641/05.07.2017 г. е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, както следва:

1.1. За военно формирование 44510-София – 3 длъжности, съгласно Приложение № 1;

1.2. За военно формирование 28000-Граф Игнатиево – 1 длъжност, съгласно Приложение № 1;

1.3. За военно формирование 26030-Безмер – 1 длъжност, съгласно Приложение № 1;

1.4. За военно формирование 52090-Долна Митрополия  1 длъжност, съгласно Приложение № 1;

1.5. За военно формирование 22320-Божурище – 1 длъжност съгласно Приложение № 2.

 

  1. Длъжностни лица, отговорни за провеждане на конкурса.

 

Длъжностни лица, отговорни за провеждане на конкурса, определени от министъра на отбраната са:

 

за длъжностите по Приложение № 1 командира на военно формирование 44510-София,;

за длъжността по Приложение № 2 – командира на военно формирование 22320-Божурище,.

 

          3. Кандидатите за вакантните длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до съответното длъжностно лице, в следните срокове:

3.1. За длъжностите по Приложение № 1 – до 15.09.2017 г.;

3.2. За длъжността по Приложение № 2 – до 21.07.2017 г.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

4. Заявленията на кандидатите да бъдат придружени със следните документи:

4.1. Автобиография;

4.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

4.4. Свидетелство за съдимост;

4.5. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5÷7 от ЗОВСРБ;

4.6. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

4.7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

4.8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

4.9. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

4.10. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;

4.11. Копие от военноотчетна книжка (ако имат такава);

4.12. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

4.13. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

5. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложени документи от т. 4.1. до т. 4.7. и от т. 4.11. до т. 4.13. да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО по постоянен адрес, като попълват заявленията четливо с печатни букви и да посочат актуален адрес за кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес, като задължително да се посочва e-mail и телефон за контакт.

 

6. Структурите на ЦВО да изпращат заявленията на кандидатите до командирите на военните формирования, в сроковете, както следва:

6.1. До командира на военно формирование 44510-София – до 29.09.2017 г.;

6.2. До командира на военно формирование 22320-Божурище – до 26.07.2017 г.

За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.

Заявленията на кандидатите с приложените документи, за които експертното решение от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА) удостоверява негодност за военна служба, да не се изпращат във военните формирования, а да се връщат на кандидатите с  писмо, уведомяващо причината за връщането.

 

7. Конкурсът ще се проведе както следва:

7.1. За длъжностите по Приложение № 1 – от 09.10.2017 г. до 11.10.2017 г. във военно формирование 44510-София;

7.2. За длъжността по Приложение № 2 – на 01.08.2017 г. във военно формирование 22320 – Божурище.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени по телефон или e-mail за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса.

 

8. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите.

8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10 х 10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение № 3.

Кандидатът, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив отпада от конкурса и не се допуска за класиране.

8.2. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

 

9. Кандидат, за когото преди датата за явяването му на изпита, във военното формирование не е получен протокола с оценка „Психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.

 

10. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурса, в седем дневен срок от уведомяването им.

 

11. Телефони за контакт и информация:

11.1. За конкурса във военно формирование 44510-София – (02 92) 29710 и 28700.

11.2. За конкурса във военно формирование 22320 – Божурище - (02 92) 28510 и 28512.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 - Списък на вакантните длъжности за офицери от военни формирования от Военновъздушните сили, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

2. Приложение № 2 - Списък на вакантните длъжности за офицери от военни формирования от Военновъздушните сили, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина от 1 (един) лист;

3. Приложение № 3 - Нормативи за изпита по физическа подготовка от 12 (дванадесет) листа.

 

 

КОМАНДИР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

 

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                       ЦАНКО СТОЙКОВ

____. 07. 2017 г.