На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и със заповед № 902 от 30.05.2017 г. на кмета на община Габрово, е наредено:

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността: „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“  на територията на Община Габрово за срок от 5 (пет) години с капацитет 30 места.

Пълният текст на заповед № 902 от 30.05.2017г. на кмета на община Габрово може да видите тук.

Документацията за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ може да изтеглите тук.