О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина

1. Със заповед № ОХ-129/07.02.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на офицерска длъжност във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина  /Приложение № 1/.

2. Длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса – командир на военно формирование 48960 – София.

3. Конкурса ще се проведе по документи, тест и събеседване.

4. Кандидатите за посочената вакантна длъжност да подадат заявление до командира на военно формирование 48960 - София, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 10.04.2017 година.

5. Заявленията на кандидатите по т. 4 да бъдат попълнени четливо (с печатни букви), като задължително да се посочва адрес за кореспонденция, телефон и e-mail. Към заявленията да се прилагат следните документи:

5.1. автобиография;

5.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

5.4. свидетелство за съдимост;

5.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

5.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

5.7. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни);

5.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

5.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

5.10. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;

5.11. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

5.12. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ);

5.13. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (завършени курсове и др.).

6. До 20.04.2017 г. структурите на ЦВО изпращат до командира на военно формирование 48960 - София заявленията на кандидатите.

За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.

7. Конкурса ще се проведе във военно формирование 48960 – София (бул. „Цариградско шосе” №111) от 02.05.2017 г. до 04.05.2017 година.

7.1. Допускането до участие в конкурса включва:

- проверка на подадените документи;

- изготвяне на поименен списък на кандидатите;

- допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;

- писмено уведомяване (на посочения адрес, по телефон или e-mail) на допуснатите кандидати за датата и часа на провеждане на конкурса;

- връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса в структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Кандидат, за който преди датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) не се допуска до участие в конкурса.

8. Конкурсът включва:

- класиране по документи;

- провеждане на тест;

- събеседване с кандидата.

9. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

10. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

10.1. Точките от теста;

10.2. Оценката от дипломата за висше образование, умножена по две;

11.3. Завършени курсове и сертификати съгласно изискванията на длъжността – по пет точки за всеки.

11.4. Представяне на кандидата на събеседването – до 20 точки по преценка на комисията.

12. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

13. Кандидата, спечелил конкурса се приема на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не е навършил 40 години.

14. Некласираните  кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурса в седем дневен срок от уведомяването им.

16. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класирания кандидат се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

17. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, Началникът на Централно военно окръжие организира чрез подчинените му структури:

17.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА.

17.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление за установяване годността им за военна служба от ЦВМК – София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза.

18. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираният кандидат се извършва след:

- изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- издаване на изискващите се разрешения за достъп до класифицирана информация за длъжността.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1 - Списък на вакантна длъжност за офицери от 48960 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, от 1 (един) лист.