Във връзка с прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, /ЗУПГМЖСВ/, напомняме, че право на левова компенсация имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище и подали необходимите документи в Община Габрово  до 30 ноември 2016г.

Изплащането на левовите компенсации се извършва от Национален компенсационен жилищен фонд София, чрез местната комисия при Община Габрово, по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до 31 декември 2019г.

Предстои получаване на компенсации на многогодишни жилищно-спестовни влогове на правоимащи граждани закупили или започнали изграждане на жилище, включени в искане на Община Габрово до Национален компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ София с №92-1336/25.05.2011г.

За повече информация на тел. 066 818 314.