Община Габрово, на основание чл. 25, ал. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС,  уведомява собствениците на поземлени имоти  за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с изграждане на Обект:

  1. „Корекция на дере - публична общинска собственост
  2. „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост”.

Име, презиме и фамилия на собствениците

ПИ-№ кв. по

ЗРП на гр. Габрово

ПИ

по КК

Площ

/кв.м./

Обезщетение

/лв/

1.„СТАНЧО КОЛЕВ” ЕООД” ГАБРОВО

 ПИ попадащ в УПИ-ІІ-242 в кв. 28, СЗ - ІІ част

14218.502.705

1 602

34 683

2. „ МВ ЯНТРА” АД ГАБРОВО

Сграда  с кадастрален № 5533, попадаща в УПИ -ІІІ в кв. 186 - 45 част

14218.515.285.24

176

21 010