Във връзка с подготвителни действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия за управление и експлоатация на 6 броя язовири и съоръжения към тях – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Габрово, както следва:
Язовир “Синкевица”, поземлен имот с идентификатор 14218.257.41, по кадастрална карта на гр.Габрово /местността „Синкевица”/, одобрена със заповед № РД-18-50/ 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 114.090 дка – АОС №345/ 16.07.1997 г.
Язовир “Разсадника”, с.Рачевци, землище с.Поповци, имот №000208, ЕКАТТЕ 57675, с площ от 22.476 дка –АОС №347/16.07.1997 г.
Язовир “Гиргини–ІІ”, с.Гиргини, землище с.Гарван, имот №000015, ЕКАТТЕ 14533, с площ от 14.643 дка – АОС №349/16.07.1997 г.
Язовир “Пача бара”, землище с.Гарван, имот №000085, ЕКАТТЕ 14533, с площ от 11.886 дка – АОС №350/16.07.1997 г.
Язовир “Сеферчер”, землище с.Яворец, имот №000106, ЕКАТТЕ 87120, с площ от 18.479 дка и водостопорни съоръжения – имот №000111, ЕКАТТЕ 87120, с площ от 2.507 дка - АОС №346/16.07.1997 г.
Язовир “Белчев дол”, с.Прахали, землище с.Поповци, имот №000032, ЕКАТТЕ 57675, с площ от 3.451 дка – АОС №344/18.07.1997 г.,
на основание чл. 12, ал.4 от ППЗК, във връзка с чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, Ви каним да представите оферта за изработване на:
- концесионни анализи – технически, включващ и водностопански анализ за обектите, включени в обхвата на концесията; финансово –икономически; екологичен и правен;
- финансов модел;
- проект на обосновка;
- проект на концесионен договор.

Срок за представяне на оферти: до 07.03.2016 г.

Пълният текст на обявата може да видите тук.

Във връзка с публикуваната на 22.02.2016 г. покана за представяне на оферти за изработване на концесионни анализи за концесия за управление и експлоатация на 6 броя язовири и съоръжения към тях – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Габрово,
Община Габрово уведомява заинтересованите лица, че прави изменения в поканата.
Измененията може да прочетете тук.