На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС  уведомява собствениците на поземлени имоти  за   предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с изграждане на Обект: „Източна градска улица гр. Габрово”.

                             Име, презиме и фамилия на

                                                        собствениците

ПИ-№ кв.

по ПРЗ

ПИ По КК

Площ

/кв.м./

Обезщетение/

/лв/.

      Гергана Иванова Сапунджиева - ½ ид.ч.

 Мария       Атанасова Сапунджиева - 1/6 ид.ч.

                    Стефка Емилова Тодорова -1/6 ид.ч.

                    Диана Емилова Мерсман - 1/6 ид.ч.

ПИ -370,кв.207

14218.509.273

89

7 200

2 400

2 400

2 400