О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 „Модулно изграждане на мандра с капацитет 500 литра сурово краве мляко дневно“

с местонахождение: в имот с №028045 в землището на с. Враниловци, Община Габрово.

с възложител: Иван Иванов

Уведомлението за инвестиционно намерение на Иван Иванов е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68