ПРОТОКОЛ

Днес 14.10.2015г. Комисия в състав:

ПЕРДСЕДАТЕЛ: Климент Кунев – Заместник кмет на Община Габрово

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД”

Секретар: Милен Николов – старши експерт в отдел „СДЖП”

и ЧЛЕНОВЕ:

1. Веселина Христова – Началник отдел „ОС”

2. Радина Любенова – гл. експерт в отдел „ОС”

3. Галина Марева – гл. експерт в отдел „ОС”

4. Николай Стойков – ст. експерт в отдел „ИКТ”

5. Тодор Попов – ст.юрисконсулт в отдел „Правен”

Назначена със Заповед 526/24.03.2015 на Кмета на Община Габрово се събра във връзка с постъпили заявления съгласно изискванията на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, взе следното 

РЕШЕНИЕ

Разпределят се пасища и мери в съседни землища на правоимащи животновъди, подали необходимите документи в срок и получили пасища и мери в землищата, в които са регистрирани животновъдните им обекти, но не са покрити нужните и полагащи им се площи в съответното землище, както следва:

Веселин Кръстев – Землище Мичковци

30

48605.4.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

6520,224

60

48605.12.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1591,947

61

48605.12.39

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2887,927

62

48605.12.41

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

524,722

66

48605.13.39

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

6569,929

78

48605.18.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3298,517

96

48605.22.5

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3368,281

99

48605.22.28

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1499,062

102

48605.24.4

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1884,064

106

48605.27.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

9603,343

107

48605.27.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1308,262

108

48605.27.13

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1785,73

110

48605.27.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

15791,483

132

48605.33.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1912,871

164

48605.44.56

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

7426,145

165

48605.44.61

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

3000,409

232

48605.67.15

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3091,65

238

48605.71.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1311,87

251

48605.73.56

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

2099,629

266

48605.76.5

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2672,469

272

48605.77.28

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2526,874

273

48605.77.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

5568,178

274

48605.78.3

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

4045,956

279

48605.81.24

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4520,582

295

48605.84.17

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

17817,543

310

48605.88.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2175,99

317

48605.89.16

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

5248,953

271

48605.77.19

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

6878,079

         

126930,689

Кольо Колев – Землище Враниловци

383

12168.39.1

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2599,667

384

12168.39.2

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

500,321

388

12168.39.46

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

399,762

         

3499,75

          

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ    отсъства

                           Инж. Кл. Кунев

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................П....................

                                                         Инж. Н. Ценков

СЕКРЕТАР: ............П.................

                        М. Николов

ЧЛЕНОВЕ:           ............П..............           ...............П................         .............П..................

                                 В. Христова             инж. Р. Любенова               Г. Марева

                              ............П..............            ..............П...............           

                              Н. Стойков                           Т. Попов