ПРОТОКОЛ

Днес 28.07.2015г. Комисия в състав:

ПЕРДСЕДАТЕЛ: Климент Кунев – Заместник кмет на Община Габрово

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД”

Секретар: Милен Николов – старши експерт в отдел „СДЖП”

и ЧЛЕНОВЕ:

1. Веселина Христова – Началник отдел „ОС”

2. Радина Любенова – гл. експерт в отдел „ОС”

3. Галина Марева – гл. експерт в отдел „ОС”

4. Николай Стойков – ст. експерт в отдел „ИКТ”

5. Тодор Попов – ст.юрисконсулт в отдел „Правен”

Назначена със Заповед 526/24.03.2015 на Кмета на Община Габрово се събра във връзка с постъпили заявления съгласно изискванията на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, взе следното 

РЕШЕНИЕ

В деловодството на Община Габрово са постъпили в срок, допустими 11 (единадесет) броя заявления по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. На база заявленията и посочените в декларациите към тях данни Комисията определи следните полагаеми се площи за всеки един заявител, както следва:

 1. Васил Димов – землище Лесичарка, притежава 46,35 ЖЕ, полагаеми 927дка, ползвани 578,289дка, за разпределение – 348,711дка.

 1. Веселин Кръстев – землище Лесичарка, притежава 328,4 ЖЕ, полагаеми 6568дка, ползвани 94,237дка, за разпределение 6473,763дка.

 1. Георги Колев – землище Жълтеш, притежава 7,6 ЖЕ, полагаеми 152дка, ползвани 2,34дка, за разпределение 149,66дка.

 1. Себиле Мустафа – землище Донино, притежава 29,4ЖЕ, полагаеми 588дка, ползвани 0дка, за разпределиение 588дка.

 1. Зехра Мехмедова – землище Донино, притежава 42ЖЕ, полагаеми 840дка, ползвани 109,667дка, за разпределение 730,333дка.

 1. Любка Пенчева – землище Гръблевци, притежава 2,4ЖЕ, полагаеми 48дка, ползвани няма, за разпределение 48дка.

 1. Кольо Колев – землище Гарван, притежава 42,8ЖЕ, полагаеми 856дка, ползвани 207дка, за разпределение 648,745дка.

 1. Любчо Спасов– землище Габрово, притежава 9,65ЖЕ, полагаеми 193дка, ползвани 0дка,  за разпределение 193дка.

 1. Екобул – землище Гъбене, притежава 274,2ЖЕ, полагаеми 5484дка, ползва 219,923дка, за разпределение 5264,077дка.

 1. Матилда Конова – землище Габрово, притежава 9,4ЖЕ, полагаеми 188дка, ползва 9,925дка, за разпределение 178,075дка.

 1. Найден Дашев – землище Мичковци, притежава 56ЖЕ, полагаеми 1120дка, ползва 470.5дка, за разпределение 649.5дка.

ПРОТОКОЛ

Днес 30.07.2015г. Комисия в състав:

ПЕРДСЕДАТЕЛ: Климент Кунев – Заместник кмет на Община Габрово

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД”

Секретар: Милен Николов – старши експерт в отдел „СДЖП”

и ЧЛЕНОВЕ:

1. Веселина Христова – Началник отдел „ОС”

2. Радина Любенова – гл. експерт в отдел „ОС”

3. Галина Марева – гл. експерт в отдел „ОС”

4. Николай Стойков – ст. експерт в отдел „ИКТ”

5. Тодор Попов – ст.юрисконсулт в отдел „Правен”

Назначена със Заповед 526/24.03.2015 на Кмета на Община Габрово се събра във връзка с постъпили заявления съгласно изискванията на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, взе следното 

РЕШЕНИЕ

В деловодството на Община Габрово са постъпили в срок, допустими 11 (единадесет) броя заявления по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. Комисията разпредели следните полагаеми се площи за всеки един заявител, както следва:

1.      Екобул ООД – землище Гъбене 18215

Масив 115

Имот:

19 с площ 1442кв.м.;

Масив 121

Имот:

81 с площ 3175кв.м.;

общо площ 4617 кв.м.

2.      Георги Колев– землище Жълтеш 29547

Масив 35

Имот:

42 с площ 11205кв.м.

Масив 22

Имот: 46 с площ 2312кв.м.

Общо площ 13517кв.м.

3.      Любка Пенчева – землище Гръблевци 17991

Масив 137

Имоти:

4 с площ 13450кв.м

общо площ  13450кв.м.

4.      Кольо Колев – землище Гарван 14533

Масив 28

Имоти:

95 с площ 4207кв.м.;  29 с площ 3029кв.м

Масив 25

Имот:

17 с площ 6935кв.м

Масив 21

Имот:

4 с площ 4200кв.м.

общо площ 18371 кв.м.

5.      Любчо Спасов – землище Габрово 14218

Масив 74

Имоти:

14218.74.89

Стопанисвано от общината

Пасище

4072,908

14218.74.88

Стопанисвано от общината

Пасище

4980,923

14218.74.84

Стопанисвано от общината

Пасище

953,116

14218.74.83

Стопанисвано от общината

Пасище

1361,335

14218.74.79

Стопанисвано от общината

Ливада

3822,14

14218.74.78

Стопанисвано от общината

Ливада

1845,154

14218.74.74

Стопанисвано от общината

Пасище

2936,297

14218.74.73

Стопанисвано от общината

Пасище

2924,62

14218.74.59

Стопанисвано от общината

Пасище

1779,649

14218.74.55

Стопанисвано от общината

Ливада

2374,485

14218.74.521

Стопанисвано от общината

Ливада

628,254

14218.74.518

Стопанисвано от общината

Пасище

123,369

14218.74.517

Стопанисвано от общината

Пасище

552,248

14218.74.515

Стопанисвано от общината

Пасище

20526,54

14218.74.512

Стопанисвано от общината

Пасище

22,137

14218.74.511

Стопанисвано от общината

Пасище

1100,271

14218.74.48

Стопанисвано от общината

Ливада

2849,384

14218.74.46

Стопанисвано от общината

Ливада

1235,74

14218.74.45

Стопанисвано от общината

Ливада

376,554

14218.74.35

Стопанисвано от общината

Пасище

5900,116

14218.74.30

Стопанисвано от общината

Пасище

1741,234

14218.74.28

Стопанисвано от общината

Пасище

3120,809

14218.74.27

Стопанисвано от общината

Пасище

3400,818

14218.74.23

Стопанисвано от общината

Пасище

56,601

14218.74.20

Стопанисвано от общината

Пасище

11453,21

14218.74.19

Стопанисвано от общината

Пасище

1642,524

14218.74.17

Стопанисвано от общината

Пасище

8017,031

14218.74.16

Стопанисвано от общината

Пасище

18772,716

14218.74.14

Стопанисвано от общината

Пасище

6421,09

14218.74.13

Стопанисвано от общината

Пасище

12444,192

14218.74.12

Стопанисвано от общината

Пасище

5686,75

14218.74.110

Стопанисвано от общината

Ливада

1441,476

14218.74.11

Стопанисвано от общината

Пасище

9024,598

14218.74.109

Стопанисвано от общината

Ливада

193,898

общо площ 143782кв.м.

6.      Матилда Конова – землище Габрово 14218

Масив 290

Имоти:

233 с площ 4667 кв.м. и 234 с площ 5332кв.м.

Масив 293

Имот:

553 с площ 2309кв.м.

Масив 296

Имот:

119 с площ 2478 кв.м.

Масив 303

Имот:

554 с площ 1000кв.м.

общо площ 15786кв.м.

7.      Васил Димов – землище Лесичарка

1

22959.11.34

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1330,002

2

22959.12.28

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

8473,313

3

22959.12.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

4119,196

4

22959.13.8

Общинска частна

Изоставени естествени ливади

5

11791,15

237

43339.10.3

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

444,068

238

43339.10.6

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2500,096

239

43339.10.27

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1284,155

240

43339.10.29

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3844,833

241

43339.10.37

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

7363,168

242

43339.10.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1535,593

243

43339.10.41

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

5735,045

244

43339.10.43

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

22559,91

245

43339.11.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

566,898

246

43339.11.6

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

30407,46

247

43339.11.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4017,172

248

43339.11.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

650,751

249

43339.11.24

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1398,327

250

43339.11.28

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1643,883

251

43339.11.43

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1188,523

252

43339.11.55

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1275,551

253

43339.11.61

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

4968,038

254

43339.11.66

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1347,348

255

43339.11.70

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2552,814

256

43339.11.74

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2867,403

257

43339.11.76

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2333,152

258

43339.11.78

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1824,033

259

43339.11.104

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1496,952

260

43339.11.116

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

99,378

261

43339.11.173

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

23761,32

262

43339.11.181

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

779,377

263

43339.11.183

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5912,915

264

43339.11.185

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

34300,02

265

43339.11.186

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

42299,05

266

43339.12.23

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

129606

267

43339.12.29

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1700,348

268

43339.12.34

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

816,322

269

43339.12.65

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6554,745

270

43339.12.69

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1930,857

271

43339.12.77

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3240,299

272

43339.12.79

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

565,48

273

43339.12.85

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

779,218

274

43339.12.97

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

2183,402

275

43339.12.100

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

2045,48

276

43339.12.104

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

1756,373

277

43339.12.109

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

1579,299

278

43339.12.116

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

18760,71

279

43339.12.118

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

3591,232

280

43339.12.125

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

16722,34

281

43339.12.126

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

61210,72

282

43339.12.128

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

745,025

283

43339.12.130

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

8221,683

284

43339.12.134

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1202,026

285

43339.12.138

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1373,778

286

43339.12.146

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2788,392

287

43339.12.148

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2012,459

288

43339.12.150

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

8955,659

289

43339.12.151

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

9800,052

290

43339.13.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3176,564

291

43339.13.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1865,677

292

43339.13.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3827,907

293

43339.13.24

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1389,37

294

43339.13.47

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

1489,269

295

43339.13.62

Общинска частна

Изоставени естествени ливади

10

63384,68

296

43339.13.64

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

368,303

297

43339.13.65

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

7345,43

298

43339.14.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3587,478

299

43339.14.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

36648,38

300

43339.14.10

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

943,218

301

43339.14.11

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1638,149

302

43339.14.16

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1103,651

303

43339.14.29

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1154,647

304

43339.14.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

8076,427

305

43339.14.33

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1577,211

306

43339.14.34

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

10159,64

307

43339.14.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3034,002

308

43339.14.36

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1554

309

43339.14.39

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

244,253

310

43339.14.40

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6975,779

311

43339.14.41

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2703,523

312

43339.14.42

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1301,75

313

43339.15.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1774,004

314

43339.15.20

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

926,354

315

43339.15.21

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

34159,35

316

43339.15.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

422,823

317

43339.15.23

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4893,502

318

43339.16.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2494,983

319

43339.16.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

498,938

320

43339.16.14

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1313,725

321

43339.16.26

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1948,706

322

43339.16.27

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1293,089

323

43339.16.33

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

7584,858

324

43339.16.36

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1365,852

325

43339.16.37

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

761,869

326

43339.16.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2540,468

327

43339.16.49

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

8608,677

328

43339.16.54

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1926,466

329

43339.16.68

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

88638,54

330

43339.16.71

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1861,172

331

43339.16.72

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1797,279

332

43339.16.73

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3754,088

333

43339.16.74

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1564,979

334

43339.16.76

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

7301,765

335

43339.16.78

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1666,766

336

43339.16.79

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

12036,2

337

43339.16.80

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2071,1

338

43339.16.82

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4179,293

339

43339.16.83

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5306,468

340

43339.16.84

Стопанисвано от общината

Използвани естествени ливади

10

116618,2

341

43339.16.85

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6815,43

342

43339.16.86

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4175,692

343

43339.16.89

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1507,471

344

43339.16.96

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3348,264

345

43339.16.98

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3866,664

346

43339.16.99

Общинска частна

Изоставени естествени ливади

10

47771,43

347

43339.16.104

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4990,571

382

43339.18.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

327,163

383

43339.18.17

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

4703,325

384

43339.18.34

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1306,076

385

43339.18.37

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

535,734

386

43339.18.50

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

4577,654

387

43339.18.52

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

6326,238

388

43339.18.57

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1022,95

389

43339.18.65

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

7712,281

390

43339.18.69

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6060,269

391

43339.18.71

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1595,754

392

43339.18.86

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

196,911

393

43339.18.90

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

826,427

394

43339.18.96

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2012,197

395

43339.18.106

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

8267,508

396

43339.18.111

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

4583,092

397

43339.18.118

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1510,92

398

43339.18.119

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1510,316

399

43339.18.120

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

3965,909

400

43339.18.123

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1075,775

401

43339.18.126

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5692,491

402

43339.18.128

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

12008,29

403

43339.18.129

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1764,884

404

43339.18.130

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1981,492

405

43339.18.131

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

13257,94

406

43339.18.133

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

10

44118

407

43339.18.134

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

194,179

408

43339.18.143

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1023,543

409

43339.18.146

Общинска частна

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4088,941

410

43339.18.147

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

24016,31

411

43339.19.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

14445,2

412

43339.19.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3531,591

413

43339.19.6

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

10613,8

414

43339.19.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2641,258

415

43339.19.11

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1395,7

416

43339.19.17

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

411,327

417

43339.19.28

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

7056,959

418

43339.19.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

12353,66

419

43339.19.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

291920,6

420

43339.19.33

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3310,468

421

43339.19.34

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2403,848

422

43339.19.38

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1888,503

423

43339.19.41

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

7294,785

424

43339.19.43

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3003,835

425

43339.19.44

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1531,67

426

43339.19.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

147817,1

427

43339.19.46

Общинска частна

Използвани естествени ливади

10

18603,18

428

43339.19.47

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

63701,48

429

43339.19.48

Общинска частна

Използвани естествени ливади

10

9795,735

784

43339.47.9

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1416,681

794

48605.10.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1452,445

800

48605.47.15

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

5349,063

1858348

8. Веселин Кръстев – землище Лесичарка

4

22959.13.8

Общинска частна

Изоставени естествени ливади

5

11791,15

5

37352.2.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

15726,489

6

43339.0.34

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

3037,273

69

43339.3.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

11743,788

70

43339.3.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

2352,745

71

43339.3.8

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

867,391

72

43339.3.11

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

1373,703

73

43339.3.12

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

412,902

74

43339.3.15

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

5931,826

75

43339.3.17

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

401,901

76

43339.3.19

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3261,75

77

43339.3.20

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2424,628

78

43339.3.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2947,414

79

43339.3.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3760,135

80

43339.3.38

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

21387,455

81

43339.3.39

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

5034,434

82

43339.3.40

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

4553,95

83

43339.3.50

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

6454,007

84

43339.3.51

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

6670,701

85

43339.3.65

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3791,704

86

43339.4.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

45351,289

87

43339.4.3

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

4781,299

88

43339.4.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

975,657

89

43339.4.33

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1936,957

90

43339.4.36

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1432,925

91

43339.4.67

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

95,116

92

43339.4.81

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1512,941

93

43339.4.83

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1810,771

94

43339.4.88

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

1097,554

95

43339.4.89

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

552,2

96

43339.4.94

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

1975,629

97

43339.4.98

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

3781,42

98

43339.4.100

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

5632,271

99

43339.4.105

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

1691,99

100

43339.5.3

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

6460,203

101

43339.5.5

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

3877,084

102

43339.5.12

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

4783,264

103

43339.5.27

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1701,507

104

43339.5.42

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1131,268

105

43339.5.47

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

947,75

106

43339.5.50

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

4757,747

107

43339.5.56

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

386,157

108

43339.5.57

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

711,071

109

43339.5.60

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1577,093

110

43339.5.64

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3323,906

111

43339.5.69

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4510,358

112

43339.5.76

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5444,912

113

43339.5.82

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1266,108

114

43339.5.84

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2553,218

115

43339.5.86

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

825,331

116

43339.5.93

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

582,46

117

43339.5.94

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3486,531

118

43339.5.95

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

5044,23

119

43339.6.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

5295,194

120

43339.6.2

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1680,688

121

43339.6.3

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

4601,698

122

43339.6.14

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1464,865

123

43339.6.21

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

5443,767

124

43339.6.25

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

741,419

125

43339.6.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

347,236

126

43339.6.64

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

9658,211

127

43339.6.76

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

854,451

128

43339.6.77

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

526,898

129

43339.6.84

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3828,749

130

43339.6.85

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

5907,599

131

43339.6.91

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

18888,205

132

43339.6.93

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

2917,953

133

43339.7.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

1638,746

134

43339.7.6

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

4

5150,214

135

43339.7.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

3712,128

136

43339.7.9

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

4

6654,625

137

43339.7.10

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

15545,635

138

43339.7.14

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

1852,727

139

43339.7.15

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

4

1666,095

140

43339.7.16

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

1776,973

141

43339.7.17

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

1099,11

142

43339.7.19

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

972,653

199

43339.9.2

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2489,819

200

43339.9.3

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3025,702

201

43339.9.5

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

943,666

202

43339.9.17

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

6199,266

203

43339.9.22

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1237,077

204

43339.9.23

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5287,406

205

43339.9.24

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1432,665

206

43339.9.32

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3094,896

207

43339.9.35

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

896,123

208

43339.9.43

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1911,416

209

43339.9.52

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

6309,576

210

43339.9.56

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2528,736

211

43339.9.58

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

9701,59

212

43339.9.64

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1073,298

213

43339.9.66

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1552,978

214

43339.9.71

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

7041,245

215

43339.9.112

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

4371,063

216

43339.9.113

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

13226,665

217

43339.9.114

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1134,664

218

43339.9.117

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5912,656

219

43339.9.124

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3025,394

220

43339.9.134

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1084,583

221

43339.9.143

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

453,655

222

43339.9.164

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

502,639

223

43339.9.193

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

13671,798

224

43339.9.194

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

610,492

225

43339.9.202

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

286,482

226

43339.9.205

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2154,825

227

43339.9.222

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

284,835

228

43339.9.225

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2258,611

229

43339.9.226

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1448,302

230

43339.9.237

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5463,892

231

43339.9.238

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

511,901

232

43339.9.244

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

800,618

233

43339.9.245

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

709,764

234

43339.9.247

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

10300,437

235

43339.9.249

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1334,996

236

43339.9.251

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2499,997

348

43339.17.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1382,601

349

43339.17.16

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1220,674

350

43339.17.23

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

3636,88

351

43339.17.24

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1020,879

352

43339.17.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

3321,544

353

43339.17.48

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2375,131

354

43339.17.69

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

16163,532

355

43339.17.71

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

994,906

356

43339.17.73

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2298,027

357

43339.17.75

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1002,801

358

43339.17.77

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2700,302

359

43339.17.90

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6003,253

360

43339.17.91

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2193,688

361

43339.17.92

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

8620,799

362

43339.17.93

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

49516,062

363

43339.17.94

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3458,696

364

43339.17.108

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

5437,338

365

43339.17.109

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2511,456

366

43339.17.120

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

100,561

367

43339.17.122

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

935,211

368

43339.17.130

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3092,776

369

43339.17.133

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

390,64

370

43339.17.136

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

6437,18

371

43339.17.138

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

14900,841

372

43339.17.139

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

5017,627

373

43339.17.140

Общинска частна

Използвани естествени ливади

10

106970,312

374

43339.17.141

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

92,383

375

43339.17.144

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

893,818

376

43339.17.147

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1147,482

377

43339.17.148

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

31,799

378

43339.17.150

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

986,667

379

43339.17.152

Общинска частна

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

9,733

380

43339.17.153

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1485,244

381

43339.17.155

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

203,13

430

43339.20.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

14320,29

431

43339.20.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1059,341

432

43339.20.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4523,475

433

43339.20.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

32911,562

434

43339.20.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2724,802

435

43339.20.11

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1819,033

436

43339.20.15

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

20806,631

437

43339.20.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2473,322

438

43339.20.19

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2190,369

439

43339.20.20

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6422,193

440

43339.20.25

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2645,971

441

43339.20.27

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2858,068

442

43339.20.28

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3984,08

443

43339.20.34

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1508,664

444

43339.20.39

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

601,649

445

43339.20.40

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1747,67

446

43339.20.43

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2540,446

447

43339.20.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1527,019

448

43339.20.46

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2607,813

449

43339.20.48

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6295,423

450

43339.20.49

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

17839,887

451

43339.20.51

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4369,239

452

43339.20.54

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2797,177

453

43339.20.55

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

22635,559

454

43339.20.56

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6434,376

455

43339.20.59

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2493,298

456

43339.20.60

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1398,492

457

43339.20.61

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

15382,889

458

43339.20.63

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6206,636

459

43339.20.69

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2094,926

460

43339.20.70

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3934,435

461

43339.20.71

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2678,951

462

43339.20.73

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

9765,535

463

43339.20.76

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1643,397

464

43339.20.81

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6393,116

465

43339.20.88

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4033,602

466

43339.20.91

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

11760,485

467

43339.21.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

26266,404

468

43339.21.5

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

664,193

469

43339.21.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

11929,363

470

43339.21.13

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

649,297

471

43339.21.14

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

888,813

472

43339.21.15

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

791,407

473

43339.21.17

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1397,528

474

43339.21.20

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2771,177

475

43339.21.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

683,663

476

43339.21.24

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

507,61

477

43339.21.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

431,532

478

43339.21.33

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

20517,918

479

43339.21.34

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

7352,895

480

43339.21.37

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4855,611

481

43339.21.39

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

3635,736

482

43339.21.42

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1628,105

483

43339.21.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3477,206

484

43339.21.48

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1530,883

485

43339.21.55

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3189,712

486

43339.21.58

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1589,454

487

43339.21.60

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

7509,807

488

43339.21.67

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3775,309

489

43339.21.74

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

31,903

490

43339.21.76

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

14524,345

491

43339.21.77

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

176376,766

492

43339.21.79

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2553,329

493

43339.21.82

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2198,838

494

43339.21.96

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1428,019

495

43339.21.102

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2156,376

496

43339.21.117

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

904,916

497

43339.21.119

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

972,88

498

43339.21.122

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

7508,029

499

43339.21.124

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3686,951

500

43339.21.126

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

797,045

501

43339.21.128

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

5786,499

502

43339.21.134

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

652,115

503

43339.21.137

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2347,717

504

43339.21.139

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

923,97

505

43339.21.152

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

772,33

506

43339.21.175

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

574,305

507

43339.21.179

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

845,614

508

43339.21.189

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1988,361

509

43339.21.190

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2230,314

510

43339.21.193

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

932,339

511

43339.21.198

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

3393,625

512

43339.21.206

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2270,361

513

43339.21.207

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

914,028

514

43339.21.210

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

631,237

515

43339.21.211

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

3343,068

516

43339.21.212

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

4503,786

517

43339.21.213

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

986,17

518

43339.21.214

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1045,849

519

43339.21.215

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3334,087

520

43339.21.216

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

9303,83

521

43339.21.219

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2027,93

522

43339.21.222

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

919,047

523

43339.22.2

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3532,094

524

43339.22.4

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

15063,42

525

43339.22.6

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

7085,994

526

43339.22.15

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1040,474

527

43339.22.20

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2722,989

528

43339.22.37

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

5

2179,774

529

43339.22.57

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

11191,33

530

43339.22.58

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

29865,539

531

43339.23.5

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

1647,883

532

43339.23.6

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

6327,553

533

43339.23.10

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

2761,129

534

43339.23.17

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

6054,844

535

43339.23.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1676,984

536

43339.23.32

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

5636

537

43339.23.34

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

5186,992

538

43339.23.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

26175,928

539

43339.23.41

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1256,15

540

43339.23.43

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

22381,234

541

43339.23.44

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

29082,514

542

43339.23.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

27325,502

543

43339.23.48

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

5098,413

544

43339.23.49

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3759,572

545

43339.23.50

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3416,816

546

43339.23.52

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

1455,498

547

43339.24.25

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3776,248

548

43339.24.29

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2829,119

549

43339.25.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2485,632

550

43339.25.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3906,271

551

43339.25.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5677,909

552

43339.25.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4071,214

553

43339.25.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

925,819

554

43339.25.14

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4642,191

555

43339.25.15

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5192,063

556

43339.25.16

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

13397,562

557

43339.25.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2658,906

558

43339.25.19

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1594,889

559

43339.25.20

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3131,996

560

43339.25.24

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3881,295

561

43339.25.27

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3955,589

562

43339.25.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3498,411

563

43339.25.33

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

9186,906

564

43339.26.43

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1034,781

565

43339.26.44

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4810,901

566

43339.26.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2046,76

567

43339.26.46

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5297,439

568

43339.26.50

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1305,137

569

43339.26.52

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

7326,377

570

43339.26.58

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2594,948

571

43339.26.61

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2107,637

572

43339.26.62

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

15412,717

573

43339.26.66

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3469,144

574

43339.26.67

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3856,657

575

43339.26.72

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3417,452

576

43339.26.74

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2278,947

577

43339.26.78

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4367,938

578

43339.26.79

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1920,611

579

43339.26.83

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

10134,612

580

43339.26.84

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1561,281

581

43339.26.85

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1139,857

582

43339.26.92

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

7035,856

583

43339.26.94

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

17519,992

584

43339.26.95

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

8670,992

585

43339.27.19

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

440,552

586

43339.27.41

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2338,577

587

43339.27.43

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

452,026

588

43339.28.27

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1657,513

589

43339.28.29

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1781,076

590

43339.28.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1620,439

591

43339.28.31

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

917,105

592

43339.28.39

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

4066,322

593

43339.28.51

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

675,596

594

43339.28.64

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

666,205

595

43339.28.86

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

5659,805

596

43339.28.95

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

3122,952

597

43339.28.96

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3712,077

598

43339.28.99

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4746,645

599

43339.28.102

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1925,142

600

43339.29.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6907,839

601

43339.30.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2078,259

602

43339.30.30

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2069,38

603

43339.30.32

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1607,914

604

43339.30.47

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3894,758

605

43339.30.48

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2312,166

606

43339.30.98

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

596,283

607

43339.30.176

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

475,99

608

43339.30.187

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1170,084

609

43339.30.189

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

12654,094

610

43339.30.190

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1106,859

611

43339.30.193

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

9832,353

612

43339.30.194

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

632,152

613

43339.30.198

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

4282,9

614

43339.30.214

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

848,165

615

43339.31.2

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

374,997

616

43339.31.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1391,755

617

43339.31.6

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

306,089

618

43339.31.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

488,853

619

43339.31.13

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3570,62

620

43339.31.16

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1907,608

621

43339.31.21

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

689,928

622

43339.31.22

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

331,222

623

43339.31.24

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

4879,553

624

43339.31.26

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

601,986

625

43339.31.27

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1959,881

626

43339.31.35

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2993,389

627

43339.31.37

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

200,428

628

43339.31.47

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

867,772

629

43339.31.60

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

310,942

630

43339.31.71

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2301,441

631

43339.31.77

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

795,13

632

43339.31.78

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1752,108

633

43339.31.81

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2763,531

634

43339.31.83

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

2492,899

635

43339.31.125

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

422,9

636

43339.31.136

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1698,428

637

43339.31.137

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2503,885

638

43339.31.140

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3181,648

639

43339.31.141

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

7354,583

640

43339.31.145

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1254,291

641

43339.31.148

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

953,237

642

43339.31.149

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3948,316

643

43339.31.150

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

771,741

644

43339.31.151

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

439,184

645

43339.31.155

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

803,24

646

43339.31.159

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

956,864

647

43339.31.165

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2640,332

648

43339.32.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1220,401

649

43339.32.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

825,212

650

43339.32.19

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2191,955

651

43339.32.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1802,951

652

43339.32.23

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1772,902

653

43339.32.36

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1634,455

654

43339.32.37

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

5217,496

655

43339.32.40

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2092,962

656

43339.32.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1474,154

657

43339.32.46

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1370,647

658

43339.32.50

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1583,72

659

43339.32.51

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1584,185

660

43339.32.54

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1564,462

661

43339.32.55

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

4272,552

662

43339.32.69

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3520,73

663

43339.32.71

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3810,706

664

43339.32.75

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1664,332

665

43339.32.80

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

2130,954

666

43339.32.82

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1049,021

667

43339.32.87

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

2197,008

668

43339.32.89

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

8141,467

669

43339.32.94

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3120,479

670

43339.32.97

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1747,901

671

43339.32.100

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

360,847

672

43339.32.105

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3183,027

673

43339.32.107

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3221,757

674

43339.32.116

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1018,588

675

43339.32.119

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1657,635

676

43339.32.123

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3777,813

677

43339.32.124

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

708,409

678

43339.32.131

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5001,798

679

43339.32.132

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

6895,722

680

43339.32.133

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

18875,488

681

43339.32.134

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3898,681

682

43339.32.135

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2207,022

683

43339.32.136

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

5750,411

684

43339.32.137

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2806,237

685

43339.32.139

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

6159,749

686

43339.32.144

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

3656,463

687

43339.32.145

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2769,088

688

43339.33.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

6093,042

689

43339.33.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

693,326

690

43339.33.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

304,247

691

43339.33.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3502,519

692

43339.33.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

582,145

693

43339.34.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

29985,598

694

43339.34.6

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

25122,711

695

43339.34.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

5343,574

696

43339.35.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1752,664

697

43339.35.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2251,383

698

43339.35.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2615,844

699

43339.35.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2237,971

700

43339.35.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2161,222

701

43339.35.13

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

5737,885

702

43339.35.14

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1972,588

703

43339.35.16

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3694,438

704

43339.35.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2011,189

705

43339.35.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1611,119

706

43339.35.27

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1978,346

707

43339.35.34

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3499,872

708

43339.35.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2176,689

709

43339.35.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

15089,162

710

43339.35.46

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

25048,125

711

43339.36.2

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

6872,42

712

43339.36.12

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1528,513

713

43339.36.22

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

780,902

714

43339.36.25

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1892,819

715

43339.36.40

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

818,818

716

43339.36.43

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1999,1

717

43339.36.46

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1942,849

718

43339.36.52

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3889,978

719

43339.36.54

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

2890,684

720

43339.36.61

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

579,481

721

43339.36.63

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2905,696

722

43339.36.67

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

6515,295

723

43339.36.69

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1952,903

724

43339.36.76

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

787,666

725

43339.36.88

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

7952,547

726

43339.36.96

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

736,059

727

43339.36.102

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

3348,488

728

43339.36.105

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1238,384

729

43339.36.106

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

699,174

730

43339.36.112

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

987,525

731

43339.36.113

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2590,859

732

43339.36.115

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

523,659

733

43339.36.137

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

769,065

734

43339.36.139

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5082,042

735

43339.37.11

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2408,069

736

43339.37.13

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1537,413

737

43339.37.15

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5016,422

738

43339.37.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

956,206

739

43339.37.25

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3515,596

740

43339.37.31

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2681,687

741

43339.37.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1818,353

742

43339.37.34

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1602,975

743

43339.37.37

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

455,479

744

43339.37.41

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

22897,248

745

43339.38.9

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

7153,688

746

43339.38.10

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2654,826

747

43339.38.15

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

788,455

748

43339.38.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

275,699

749

43339.38.21

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2334,164

750

43339.38.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5192,12

751

43339.39.9

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1183,721

752

43339.39.11

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2336,817

753

43339.39.18

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

471,205

754

43339.39.19

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

392,548

755

43339.40.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1214,453

756

43339.40.20

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

3064,006

757

43339.40.30

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1975,788

758

43339.40.42

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1004,551

759

43339.40.48

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

667,984

760

43339.40.51

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

325,013

761

43339.40.54

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2427,994

762

43339.40.70

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

7746,533

763

43339.41.2

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

794,197

764

43339.41.5

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1651,712

765

43339.41.7

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1982,239

766

43339.41.23

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1785,418

767

43339.41.29

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1366,182

768

43339.41.30

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1472,513

769

43339.41.31

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

878,85

770

43339.41.36

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1085,731

771

43339.41.44

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

7142,857

772

43339.41.47

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

8479,213

773

43339.41.49

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

2982,514

774

43339.41.52

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

454,23

775

43339.41.53

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

391,225

776

43339.41.54

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

30,761

777

43339.42.21

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1015,541

778

43339.42.23

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1167,627

779

43339.42.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3028,418

780

43339.42.37

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

9016,956

781

43339.42.50

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

3438,257

782

43339.44.7

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

3082,152

783

43339.44.11

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

6488,309

785

43339.55.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

4

1422,186

786

43339.59.56

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

2804,378

787

43339.61.148

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2902,954

788

43339.61.152

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

7523,542

789

48605.7.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

2447,928

790

48605.8.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2707,896

791

48605.8.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1420,107

792

48605.9.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

779,01

793

48605.9.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1852,692

795

48605.22.5

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3368,281

796

48605.22.28

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1499,062

797

48605.24.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

869,525

798

48605.24.16

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1681,19

799

48605.46.9

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

4

3817,4

2387643,255

 1. Найден Дашев – землище Мичковци 48605

18

48605.1.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

23577,912

19

48605.1.2

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

34081,938

20

48605.2.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

18997,52

21

48605.2.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5279,687

22

48605.2.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6739,358

23

48605.2.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2098,177

24

48605.2.6

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

882,063

25

48605.3.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1757,227

26

48605.3.19

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2194,383

27

48605.3.22

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

9029,564

28

48605.3.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1426,651

29

48605.3.47

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1528,047

30

48605.4.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

6520,224

31

48605.5.21

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2903,328

32

48605.7.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

2447,928

33

48605.8.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

17899,836

34

48605.8.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

7439,226

35

48605.8.4

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

12111,034

36

48605.8.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2707,896

37

48605.8.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1420,107

38

48605.8.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1951,564

39

48605.8.15

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3199,528

40

48605.8.25

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

4411,669

41

48605.8.26

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

6197,911

42

48605.9.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

779,01

43

48605.9.2

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1852,692

44

48605.9.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1850,788

45

48605.9.4

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1656,721

46

48605.9.10

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

10996,734

47

48605.10.2

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

24329,934

48

48605.10.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1452,445

49

48605.11.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

122200,656

50

48605.11.17

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

892,627

51

48605.11.21

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

4412,859

52

48605.11.28

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

1900,783

53

48605.11.30

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

115938,008

54

48605.12.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

18906,799

55

48605.12.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

8538,868

56

48605.12.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2694,361

57

48605.12.14

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

25755,297

58

48605.12.16

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

7082,719

59

48605.12.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1241,322

60

48605.12.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1591,947

61

48605.12.39

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2887,927

62

48605.12.41

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

524,722

63

48605.13.11

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

12841,732

64

48605.13.17

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

64,92

65

48605.13.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3516,817

66

48605.13.39

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

6569,929

67

48605.13.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5035,209

68

48605.13.49

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2178,606

69

48605.14.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

115292,195

70

48605.14.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

5957,269

71

48605.14.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2207,453

72

48605.15.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

134265,078

73

48605.15.25

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1724,197

74

48605.15.28

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1690,899

75

48605.17.7

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1019,237

76

48605.17.9

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

7775,06

77

48605.18.31

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

731,381

78

48605.18.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3298,517

79

48605.18.53

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

4936,738

80

48605.18.55

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2326,905

81

48605.19.11

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1052,788

95

48605.21.15

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

4646,926

96

48605.22.5

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

3368,281

97

48605.22.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

2191,607

98

48605.22.23

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

8179,478

99

48605.22.28

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

1499,062

100

48605.23.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

601,649

101

48605.24.1

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

869,525

102

48605.24.4

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1884,064

103

48605.24.16

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1681,19

104

48605.25.39

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

6949,202

105

48605.26.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1848,618

106

48605.27.3

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

9603,343

107

48605.27.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1308,262

108

48605.27.13

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1785,73

109

48605.27.16

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

6826,849

110

48605.27.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

15791,483

111

48605.28.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1885,092

112

48605.28.8

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1890,739

113

48605.28.9

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

4992,642

114

48605.28.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

723,995

115

48605.28.39

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

8

429,294

116

48605.28.44

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

321,842

117

48605.28.49

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

12338,528

118

48605.29.12

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

4046,61

119

48605.29.26

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2673,881

120

48605.29.29

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

968,659

121

48605.29.37

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1270,681

122

48605.29.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

579,588

123

48605.29.48

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1150,456

124

48605.29.51

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2304,43

125

48605.29.60

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1075,344

126

48605.29.70

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

272,665

127

48605.29.76

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

4664,236

128

48605.30.5

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

653,683

129

48605.30.11

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

728,229

130

48605.30.16

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

470,169

131

48605.33.6

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

5266,591

132

48605.33.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1912,871

133

48605.33.36

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

2162,131

134

48605.33.43

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3930,896

135

48605.33.48

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

9379,09

136

48605.33.81

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5235,243

137

48605.33.84

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2439,087

138

48605.33.85

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

3074,234

139

48605.33.90

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2795,355

140

48605.33.91

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3196,937

141

48605.33.101

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1686,937

142

48605.33.103

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

6610,275

143

48605.33.107

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2379,657

144

48605.33.108

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

2481,817

145

48605.33.111

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1850,28

146

48605.34.14

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

12336,24

147

48605.34.29

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

219,468

148

48605.34.30

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

726,086

149

48605.35.2

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

38476,539

150

48605.36.19

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

934,521

151

48605.36.43

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

12335,358

152

48605.36.58

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5977,131

153

48605.37.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

778,963

154

48605.37.45

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

320,363

155

48605.37.52

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

989,636

156

48605.38.1

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

973,021

157

48605.38.27

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

5606,58

158

48605.38.37

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

3012,354

159

48605.41.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

6977,733

160

48605.41.11

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

5064,753

161

48605.42.17

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

11471,105

162

48605.42.30

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

735,88

174

48605.49.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

5591,346

175

48605.49.11

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

3871,514

176

48605.49.32

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

621,442

177

48605.50.20

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1122,402

178

48605.51.2

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

12599,28

179

48605.51.8

Стопанисвано от общината

Изоставени естествени ливади

8

5376,185

180

48605.51.16

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

3240,735

183

48605.53.6

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

1377,465

184

48605.53.11

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

2768,932

185

48605.53.12

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

1760,297

186

48605.53.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

2497,891

187

48605.53.19

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

3284,103

188

48605.54.8

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

8

1807,872

189

48605.55.5

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

1820,428

190

48605.56.17

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

19026,41

191

48605.56.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

29254,316

192

48605.56.26

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

72648,695

193

48605.56.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

8

27108,523

206

48605.58.12

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

580,493

207

48605.59.12

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

9838,375

208

48605.59.19

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

416,325

209

48605.59.24

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1943,798

210

48605.59.26

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

1051,624

211

48605.59.29

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1151,959

212

48605.61.29

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

8

108886,977

224

48605.63.7

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1480,171

225

48605.63.33

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

2815,056

226

48605.63.34

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

2081,393

227

48605.63.50

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1023,042

1447635,14

ПРОТОКОЛ

Днес 30.07.2015г. Комисия в състав:

ПЕРДСЕДАТЕЛ: Климент Кунев – Заместник кмет на Община Габрово

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялко Ценков – Директор дирекция „ОССД”

Секретар: Милен Николов – старши експерт в отдел „СДЖП”

и ЧЛЕНОВЕ:

1. Веселина Христова – Началник отдел „ОС”

2. Радина Любенова – гл. експерт в отдел „ОС”

3. Галина Марева – гл. експерт в отдел „ОС”

4. Николай Стойков – ст. експерт в отдел „ИКТ”

5. Тодор Попов – ст.юрисконсулт в отдел „Правен”

Назначена със Заповед 526/24.03.2015 на Кмета на Община Габрово се събра във връзка с постъпили заявления съгласно изискванията на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, взе следното 

РЕШЕНИЕ

В деловодството на Община Габрово са постъпили в срок, допустими 8 (осем) броя заявления по чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ. Комисията разпредели следните полагаеми се площи за всеки един заявител, както следва:

 1. Себиле Мустафа – землище Донино 22959

1

22959.11.34

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

5

1330,002

2

22959.12.25

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

5952,512

3

22959.12.26

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1882,47

4

22959.12.28

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

8473,313

5

22959.12.35

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

4119,196

29

22959.24.3

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2135,646

40

22959.26.34

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2349,906

41

22959.28.64

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1626,33

42

22959.29.26

Общинска частна

Пасища с храсти

6

26191,535

43

22959.30.35

Общинска частна

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4910,917

44

22959.30.45

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

7269,426

45

22959.31.15

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

8364,138

46

22959.32.55

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5988,904

47

22959.32.60

Стопанисвано от общината

Използвани естествени ливади

6

3707,127

48

22959.32.79

Стопанисвано от общината

Използвани естествени ливади

5

1358,938

49

22959.32.80

Стопанисвано от общината

Използвани естествени ливади

5

375,2

50

22959.32.84

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

611,329

51

22959.32.85

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

228,254

86875,143

 1. Зехра Мехмедова – землище Донино 22959

6

22959.13.8

Общинска частна

Изоставени естествени ливади

5

11791,15

7

22959.13.9

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

4627,302

8

22959.13.10

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

4200,306

9

22959.13.19

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

5840,306

10

22959.13.32

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

5

3671,376

11

22959.13.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

5

716,99

12

22959.13.58

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

2650,1

13

22959.13.63

Общинска частна

ПАСИЩА, МЕРИ

10

3209,491

14

22959.13.78

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1976,409

15

22959.13.83

Общинска частна

ПАСИЩА, МЕРИ

10

9844,482

16

22959.13.89

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

648,058

17

22959.13.92

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

10

1506,693

18

22959.13.100

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1499,081

19

22959.13.102

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

1039,206

20

22959.13.107

Общинска частна

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

10

12116,51

21

22959.18.38

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

2586,721

22

22959.18.39

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

11319,37

23

22959.22.42

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

665,458

24

22959.23.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

593,418

25

22959.23.42

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

483,22

26

22959.23.43

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

16951,02

27

22959.23.50

Общинска частна

ПАСИЩА, МЕРИ

6

14161,87

28

22959.23.52

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1879,565

52

22959.34.27

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

315,825

53

22959.34.38

Стопанисвано от общината

ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ

6

3602,589

54

22959.34.43

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

575,055

55

22959.34.44

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

530,527

56

22959.34.59

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1722,975

57

22959.35.78

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

10

1128,087

58

22959.35.80

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

615,832

59

22959.35.86

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

5133,149

60

22959.38.40

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

3068,681

61

22959.39.64

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1839,118

62

22959.39.66

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

1041,195

63

22959.39.71

Стопанисвано от общината

Пасища с храсти

6

562,888

64

22959.40.5

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

1907,557

72

43339.38.18

Стопанисвано от общината

ПАСИЩА, МЕРИ

6

275,699

136297,3