Решение № 114 от 20.02.2015г. на Министерски съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект „Път III - 5004 .Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 31+000, трети етап от км 10+94,0.74.до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30 +673.48" на територията на Област Габрово
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път III - 5004 .Обход на град Габрово" от км 0+000 до км 31+000, трети етап от км 10+94,0.74.до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30 +673.48" съгласно Заповед № РД-02-45-5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 9 януари 2015г. имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Габрово, област Габрово, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.