От края на миналата година, на сайта на Община Габрово са внедрени и функционират следните електронни услуги по гражданско състояние:

Издаване на удостоверение за настоящ адрес;

Издаване на удостоверение за постоянен адрес;

Издаване на удостоверение за раждане-дубликат;

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак-дубликат;

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори или следващ път.

Достъпът до новите електронни услуги е през меню „WEB Услуги“, подменю „Е-услуги - Гражданско състояние“ като за заявяването им не е задължително да притежавате електронен подпис. Системата позволява електронното заявление да бъде подадено, без да е подписано с електронен подпис, за което са въведени съответните защити и изискване за задължително попълване на полета, необходими за осъществяване на контакт с лицето заявител.

Въведените нови електронни услуги са едни от най-често използваните от страна на гражданите по гражданско състояние. Надяваме се, че така ще бъдем максимално полезни на нашите клиенти, както и да осигурим по -качествени и достъпни услуги за гражданите и бизнеса.