Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път III - 5004 „Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48“.
С пълният текст на обявлението може да се запознаете тук.