Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за процедура за предоставяне на концесия

открита с решение № 233/ 23.10.2014 г. Общински съвет Габрово, с предмет: Управление и експлоатация на услуги със спортно възстановителен характер в самостоятелен обект (плувен басейн), с идентификатор 14218.501.459.2.1 в сграда № 2, разположена в ПИ 14218.501.459 по КККР на  гр. Габрово, съответстващ на УПИ ІV - за училище, кв. 44, ПИ 796, по плана на гр. Габрово – І етап, ІІІ ч., находящ се на  ул. Венец № 11, кв. Трендафил-1, гр. Габрово, на риск на концесионера и извършване на ремонт и частична реконструкция.

Обектът на концесията се индивидуализира, както следва: ПЛУВЕН КОМПЛЕКС в СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, гр. Габрово, представляващ Плувен басейн, заедно с обслужващи помещения в сутерена, с обща площ от 1088 кв.м., с идентификатор 14218.501.459.2.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин петдесет и девет, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г., намиращ се в сграда №2 /две/, с идентификатор 14218.501.459.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин петдесет и девет, точка, две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.501.459 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин петдесет и девет/, съответстващ на УПИ IV   „За училище“, кв.44, ПИ 796, по плана на гр.Габрово – I етап, III част. Обектът е публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 976 от 15.02.2012г., вписан в Служба по вписванията гр. Габрово с вх. № 355/ 02.03.2012 г., в том I-168, партида 23551.

Административният адрес на обекта е: ул. „Венец“ №11, кв. „Трендафил“ 1,  гр. Габрово, п.к. 5300.

Обявлението за откриване на процедурата е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 03.11.2014 г. под № 1 и е вписано в Националния концесионен регистър с пореден № A – 000652

Обявлението за удължаване на срока е обнародвано в електронната страница на Държавен вестник от 16.12.2014 г. под № 1 и на страницата на НКР:

http://www.nkr.government.bg/app?service=external/ProlongInfo&sp=698&sp=117

Удължава се срокът за:

Срок за получаване (закупуване) на документация за участие: до 23.01.2015 г.; 16:30 ч.

Срок за получаване на оферти: до 26.01.2015 г.; 16:30 ч.

Дата на отваряне на офертите: 29.01.2015 г.; 11 часа.

Цена на документацията: 15 лв. без вкл. ДДС.

Съобщението за откриване на процедурата може да видите тук:

http://gabrovo.bg/bg/article/3919