Във връзка за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение : «Проект за инсталиране на парен котел за производство на топлинна енергия на база биомаса (дървен чипс)  в «Топлофикация – Габрово»ЕАД, гр. Габрово

Инвестиционно предложение

Разрешително

Инвестиционно предложение 2.23 MB
Разрешително 984 KB