Община Габрово на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със заповед№1376 от 15.07.2013г. на Кмета на Община Габрово е одобрен Подробен устройствен план за частично изменение на регулационния план в кв.2 по плана на с. Междене, като регулационната линия между урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-138 и ІІІ-137 се поставя в съответствие с имотната граница между двата имота.

Заповедта е обявена с обявление №АУ-02-11-8 от 16.07.2013г. Възражения по заповедта могат да бъдат направени на основание чл.215 от ЗУТ, в 14- дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на Община Габрово пред Административен съд Габрово по реда на АПК.

Планът и придружаващите го книжа се намират в ст. 311, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” при Община Габрово.