Във връзка с прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ напомняме, че съгласно § 11 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/ право на левова компенсация по чл.7 ал.1 имат лицата включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище до 21 ноември 2013г.

Изплащането на левови компенсации се извършва от Национален компенсационен жилищен фонд София, чрез местна комисия при Община Габрово,  по реда на постъпилите заявления за реализирани права в срок до 31 декември 2019г.