Община Габрово е конкретен бенефициент по Процедура „Шанс за щастливо бъдеще“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013. Управляващ орган на Оперативната програма е Министерството на труда и социалната политика, а Договарящ орган в рамките на процедурата е Агенцията за социално подпомагане.

Процедурата „Шанс за щастливо бъдеще“ се реализира в съответствие с целите и приоритетите, залегнали в Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Един от основните приоритети, очертан във Визията, е извеждане на децата, настанени в Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) чрез разкриване на иновативни социални услуги в общността за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца. В контекста на този приоритет,  процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ се реализира поетапно в два взаимнодопълващи се компонента: Компонент 1: Подготовка за преструктуриране на ДМСГД и Компонент 2: Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години.

Целта на Компонент 1 е подготовка за преструктуриране на ДМСГД за деца от 0 до 3 годишна възраст, чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области, една от които е Област Габрово.

Компонент 2 ще реализира устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3 години, настанени в ДМСГД и ще се разкрият нови форми на интегрирани услуги, включително и специализирани резидентни услуги за деца с тежки увреждания. В рамките на компонента, в Община Габрово ще се изпълняват проектни дейности за период до 18 месеца, но с предвиден край не по-късно от 31.10.2014г. Съобразно извършените индивидуални оценки и изготвения анализ на ресурсите, екипът, изпълняващ дейностите по Компонент 1 предлага да бъдат разкрити следните иновативни социални услуги в общността, предвид подготовката за закриване на ДМСГД – Габрово:

  1. Център за майчино и детско здраве;
  2. Център за ранна интервенция за деца и семейства /ЦРЗИ/;

3.  Дневен център  за деца с увреждания;

4. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи.

Община Габрово предвижда привличане на партньор със специфични опит и умения, които да допринесат за качествено изпълнение на предвидените дейности по разкриването и управлението на интегрираните иновативни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства. Кандидатите, проявяващи интерес, е необходимо в срок до 08.05.2013г. (включително), до 16:30ч., да представят в деловодството на Община Габрово:

  • заявление за интерес в свободен текст;
  • визия за предоставяните за горепосочените социални услуги в свободен текст, съдържаща:
  • човешки ресурс за обезпечаване на съответните услуги – (да се посочи възнамерява ли кандидатът да използва експерти от екипа си или планира за периода на изпълнение на проекта да бъдат ангажирани външни за организацията специалисти и друга информация, по преценка на кандидата);
  • конкретни дейности за развитие и предоставяне на иновативните социални услуги;
  • предложения за мероприятия и кампании за популяризиране на социалните услуги;
  • документи, удостоверяващи опит в предоставянето и управлението на социални услуги за деца и семейства, както и опит и професионална квалификация на експертния екип на организацията.

Гореописните документи следва да се представят до 16:30 часа на 08.05.2013г. в деловодството на Община Габрово. Среща с представители на допуснатите кандидати за партньори ще се състои на 09.05.2013г. от 14:00ч. в Заседателна зала на ет.3 в сградата на Община Габрово, гр. Габрово, пл. Възраждане №3.

Относно критериите  към кандидатите за партньор, съгласно изискванията за кандидатстване по Компонент 2  по процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ вижте ТУК.